มดแดงไฟ ตัวสุดท้าย ที่ได้เป็น
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ